Katedra Pedagogiki Społecznej

Przedmioty kierunkowe

Zajęcia ogólne i specjalistyczne realizowane w toku studiów.

Zajęcia podstawowe:

 • wprowadzenie do filozofii
 • wprowadzenie do socjologii
 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wprowadzenie do metodologii badań nauk społecznych
 • etyka zawodowa
 • podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
 • elementy teorii organizacji i zarządzania
 • polityka społeczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia społeczna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • pedagogika społeczna
 • pedagogika specjalna
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • podstawy andragogiki
 • podstawy prawa
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo socjalne
 • patologia społeczna
 • wprowadzenie do pracy socjalnej
 • praca socjalna z perspektywy historycznej
 • teoretyczne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej
 • struktura i organizacja pomocy społecznej
 • kryminologia z wiktymologią
 • superwizja pracy socjalnej
 • promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy, zatrudnienie socjalne
 • działalność pożytku publicznego i wolontariat
 • rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 • psychiatria środowiskowa
 • wybrane systemy pomocy społecznej w Europie
 • kapitał ludzki i społeczny – czynniki stymulujące i bariery
 • dynamika grupy
 • warsztat metodyczny pracownika socjalnego

Moduły zajęć do wyboru:
Pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny
Pracownik socjalny w środowisku i instytucjach lokalnych.

Przykładowe zajęcia z modułów do wyboru:

 • asystent rodziny
 • elementy terapii rodzin
 • metodyka pracy socjalnej
 • projekt socjalny
 • interwencja kryzysowa
 • diagnoza rodziny
 • piecza zastępcza
 • środowiskowe instytucje wspierające rodzinę
 • aktywność seniorów i geragogika
 • instytucje pomocy społecznej
 • organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej

Przedmioty dopełniające:

 • wychowanie fizyczne
 • bhp i planowanie kariery
 • seminarium dyplomowe
 • język obcy

szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na pracę socjalną można znaleźć pod adresem: rekrutacja.ukw.edu.pl