Katedra Pedagogiki Społecznej

Praktyki studenckie

Cele i zadania praktyki
Podstawowym celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów z warunkami funkcjonowania pomocy społecznej w naszym państwie (na terenie miasta, gminy i rejonu zamieszkania) organizowanej przez administrację rządową wszystkich szczebli oraz realizowanej w sektorze pozarządowym (organizacje i stowarzyszenia charytatywne, fundacje, inicjatywy lokalne).

Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zobowiązani są w ramach praktyki poznać pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz integracji z nimi.

Praktyki mogą odbywać się w następujących instytucjach: wojewódzkie, miejskie, gminne zespoły pomocy społecznej; domy pomocy społecznej; urzędy pracy, rejonowe biura pracy; ośrodki pomocy społecznej (domy dziennego pobytu i pomocy społecznej (domy dziennego pobytu i pomocy społecznej, schroniska, noclegownie, domy samotnych matek, domy dziecka), szpitale, kliniki, zakłady rehabilitacyjne; placówki oświatowe o charakterze specjalnym (np. policyjne izby dziecka); ośrodki penitencjarne, areszty i zakłady karne; organizacje i stowarzyszenia, kluby i świetlice osiedlowe, w których realizowane są zadania wynikające z opieki i pomocy społecznej.