Katedra Pedagogiki Społecznej

Praca socjalna

Studia na pracy socjalnej obejmują problematykę związaną z pomocą społeczną, polityką społeczną i szeroko rozumianą edukacją środowiskową (pedagogika społeczna). Studia te są odpowiedzią na potrzebę określonych działań edukacyjnych – środowiskowych, szczególnie zaś o charakterze pomocowym, które powstają w obliczu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, zwłaszcza w obliczu problemów życia społecznego. Dlatego też program powyższych studiów obejmuje zarówno ogólne przedmioty takie jak np.; filozofia, historia wychowania, psychologia, ale również przedmioty specjalnościowe. Ponad to podczas studiów podejmowany jest szereg działań związanych z przygotowaniem do zawodu pracownika socjalnego, takich jak:

 • hospitacje placówek i organizacji pomocy społecznej,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami pomocy społecznej,
 • odbywanie praktyk i prowadzenie zajęć w specjalistycznych placówkach,
 • pomocy społecznej oraz związanych z edukacją środowiskową,
 • tworzenie i realizacja projektów socjalnych
 • prowadzenie badań terenowych.

Działalność dydaktyczna Katedry Pedagogiki Społecznej:

 • Hospitujemy placówki pomocy społecznej, oświaty, resocjalizacji i służby zdrowia
 • Odbywamy praktyki i prowadzimy zajęcia w specjalistycznych instytucjach pomocy społecznej
 • Organizujemy otwarte wykłady dla studentów Wydziału

Studia w ramach kierunku praca socjalna są pomyślane tak, aby absolwent był przygotowany do:

 • całościowego ujmowania człowieka wraz z jego „mocnymi stronami”, ale też wyzwaniami i zagrożeniami, jakie niesie każda faza życia, od prenatalnej po wiek sędziwy;
 • diagnozowania potrzeb i zasobów jednostek i rodzin przeżywających sytuacje trudne lub zagrożonych takimi sytuacjami oraz budowania projektów socjalnych służących realizacji szeroko rozumianych celów pomocy społecznej;
 • pracy z jednostką i rodziną ujmowanymi wraz ze społecznym kontekstem ich codziennego życia, czyli warunkami tworzonymi przez najbliższe otoczenie;
 • podejmowania działań z grupami naturalnymi i tworzonymi intencjonalnie dla powiązania problemów społecznych dotykających różne kategorie osób;
 • szerszych działań w środowisku sprzyjających jego przetwarzaniu tak, aby stawało się coraz doskonalszą płaszczyzną poprawiania jakości życia mieszkańców;
 • występowania w roli doradcy, rzecznika i mediatora; interweniowania w sytuacjach kryzysowych dotykających jednostki, rodziny i całe społeczności;
 • prowadzenia pracy socjalnej w rozmaitych instytucjach pomocy społecznej, np. w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży itp.
 • współdziałania z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami spoza nurtu pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania różnych kwestii społecznych i profilaktyki społecznej.

Formy realizacji pracy wolontariackiej realizowane przez studentów pracy socjalnej:

 • Projekty socjalne:
  • „Pieluszki dla dzieci z domu dziecka” - akcja społeczna
 • Praca wolontariacka w placówkach pomocy społecznej i oświatowych:
  • Świetlice socjoterapeutyczne i profilaktyczne
  • Placówki socjalizacyjne i opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka „Filipek”)
 • Praca wolontariacka w organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej i edukacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Sylwetka absolwenta pracy socjalnej:
Absolwent studiów I stopnia  zdobywa podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze pracownika socjalnego. Dysponuje wiedzą ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Orientuje się w problematyce pracy socjalnej w krajach Unii Europejskiej (problematyka różnic kulturowych, problematyka wielokulturowości, aspekty demograficzne, socjologiczne, prawne).

Legitymuje się umiejętnościami praktycznymi w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych. Wykazuje się samodzielnością w podejmowaniu działań diagnostycznych, interwencyjnych i aktywizujących w stosunku do osób potrzebujących opieki i pomocy społecznej. Zna metody pracy doradczej, metody udzielania wsparcia osobom tego potrzebującym oraz sposoby właściwego prowadzenia wywiadów środowiskowych, rozmów i indywidualnych spotkań. Zajmuje się ludźmi w różnym wieku, od dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych,  po dorosłych i osoby w podeszłym wieku. Potrafi napisać projekt socjalny oraz pozyskać na ich realizację środki z funduszy unijnych.

Potencjalne miejsca pracy:
Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze pracownika socjalnego, w różnego rodzaju ośrodkach pomocy społecznej, takich jak: domy pomocy społecznej, schroniska dla bezdomnych, ciężarnych matek, ofiar przemocy; w ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych; w organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych; w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych; w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie; w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów; w zakładach karnych; w ośrodkach dla uchodźców, w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionych problemów oraz regionalnych ośrodkach polityki społecznej.