Katedra Pedagogiki Społecznej

Animacja społeczna i zarządzanie kulturą - studia I stopnia

Studia przeznaczone są dla osób otwartych na aktywność kulturalną, społeczną, chętnych inicjować i realizować w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy. Chodzi o działania nastawione na zmianę społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, wyzwalania w nim i budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności społecznej.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę o sztuce, kulturze współczesnej, zarządzaniu i marketingu w kulturze i rekreacji, rodzinie, dynamice grupy, strukturze i prawidłowościach edukacji środowiskowej i regionalnej oraz arteterapii. Poprzez odpowiednie zajęcia teoretyczne i praktyczne studia mają dostarczyć właściwej wiedzy, ale i umiejętności do pełnienia roli animatora społeczno-kulturalnego, lidera lokalnych instytucji - kreatywnego uczestnika środowiskowych działań kulturalnych, edukacyjnych, posiadającego umiejętność twórczego funkcjonowania w różnych środowiskach, uczestnika kultury wspierającego struktury społeczeństwa. Studenci animacji społeczno-kulturowej przygotowują się do tworzenia różnych projektów i ich realizowania w obszarze kultury i edukacji. Ważnym aspektem studiowania są zajęcia warsztatowe z teatru, tańca, plastyki, muzyki oraz fotografii, które przygotowują do działań w obszarze kultury i poprzez kulturę.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice, moduł: Animacja społeczna i zarządzanie kulturą  na UKW?

Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak:

 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Młodzieżowe Domy Kultury,
 • ośrodki i centra kultury,
 • instytucje kultury,
 • ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego,
 • centra rozrywki,
 • kluby muzyczne i studenckie,
 • świetlice,
 • biblioteki,
 • działy szkoleniowe firm,
 • działy edukacyjne muzeów i galerii,
 • agencje koncertowe i artystyczne,
 • media: radio, prasa, telewizja,
 • agencje eventowo-marketingowe,
 • organizacje zajmujące się fundraisingiem,
 • instytucje samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty środowiskowe, wyznaniowe i etniczne.

W powyższych instytucjach absolwent może, zgodnie z klasyfikacją zawodów, pracować m.in. na takich stanowiskach, jak:

 • 235911 Pedagog animacji kulturalnej,
 • 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy),
 • 143990 Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani.